Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động báo chí tại Việt Nam
Mục đích

Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động báo chí tại Việt Nam

Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 60 Vận tải đường bộ, đường ống
5813 
6321 Kinh doanh lữ hành nội địa
Nơi nộp hồ sơ
Lệ phí và Thời hạn Không quy định
Các hồ sơ cần khi đăng ký

Điều kiện cấp phép:

 1. Có người đứng đầu cơ quan báo chí, các chức danh chủ yếu, có đội ngũ phóng viên, biên tập viên, bảo đảm cho hoạt động của cơ quan báo chí.
  • Người đứng đầu cơ quan báo chí, các chức danh chủ yếu, phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định về người làm báo chí.
  • Người đứng đầu cơ quan báo chí chỉ được đảm nhiệm chức vụ này ở một cơ quan báo chí.
 2. Xác định rõ tên cơ quan báo chí, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể hiện đối với mọi loại hình báo chí; phạm vi phát hành chủ yếu, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in đối với báo in, báo điện tử; công suất, thời gian, tần số, phạm vi tỏa sóng, nơi phát sóng đối với báo nói, báo hình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản.
 3. Phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí.
 4. Có trụ sở chính thức, có cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết bảo đảm cho hoạt động của cơ quan báo chí.
 5. Đối với đài phát thanh, đài truyền hình, ngoài các điều kiện trên, việc sử dụng máy phát (công suất, thời gian, phạm vi tỏa sóng), tần số vô tuyến điện phải có giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước về tần số cấp.
 6. Đối với tổ chức đứng tên xin phép thành lập cơ quan báo chí ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phải có ý kiến của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chứng nhận có đủ điều kiện để hoạt động báo chí và việc xin phép hoạt động báo chí đó phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí của địa phương.
Trình tự thủ tục
 1. Người xin phép nộp hồ sơ tại Bộ Văn hóa - Thông tin
 2. Trong trường hợp không cấp giấy phép thì chậm nhất là ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ xin phép hoạt động báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí phải trả lời bằng văn bản, nói rõ lý do. Tổ chức bị từ chối cấp giấy phép có quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án.
Thời hạn trả lời hồ sơ 30 ngày
Cơ quan thanh, kiểm tra

Bộ Văn hóa – Thông tin

Hình thức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định tại Điều Nghị định 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép, nếu cơ quan báo chí không hoạt động thì giấy phép sẽ hết hiệu lực

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article