Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động của các nhà xuất bản
Mục đích

Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động của các nhà xuất bản

Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 182 Thuộc và nhuộm da lông thú, sản xuất các sản phẩm từ da lông thú
581
Nơi nộp hồ sơ
Lệ phí và Thời hạn

Không quy định

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Điều kiện cấp phép:

 1. Là cơ quang nhà nước hoặc tổ chức chính trị, chính trị-xã hội
 2. Có tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản;
 3. Có người lãnh đạo nhà xuất bản đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 14 và đội ngũ biên tập viên đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật này;
 4. Trong các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản phải có ít nhất một người hoạt động trong lĩnh vực xuất bản từ ba năm trở lên;
 5. Có trụ sở hoạt động, vốn và các điều kiện cần thiết khác theo quy định của pháp luật;
 6. Phù hợp với quy hoạch phát triển sự nghiệp xuất bản toàn quốc, quy hoạch của từng ngành, từng địa phương.

Hồ sơ:

 1. Đơn xin cấp giấy phép ghi tên gọi, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, giám đốc, tổng biên tập, trụ sở và vốn của nhà xuất bản;
 2. Lý lịch trích ngang của giám đốc, tổng biên tập và danh sách biên tập viên nhà xuất bản.
Trình tự thủ tục
 1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá - Thông tin phải cấp giấy phép;
 2. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản nêu rõ lý do.
Thời hạn trả lời hồ sơ

30 ngày

Cơ quan thanh, kiểm tra

Bộ Văn hóa – Thông tin

Hình thức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 10.000.000 đến 30.000.000 đồng và tịch thu tang vật

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
 • Xuất bản phẩm được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

  • Sách, kể cả sách cho người khiếm thị, sách điện tử.
  • Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích; tờ rời, tờ gấp có nội dung quy định tại Điều 4 Luật Xuất bản.
  • Lịch các loại dưới dạng xuất bản phẩm.
  • Băng âm thanh, đĩa âm thanh
 • Nhà Xuất bản phải đăng ký kế hoạch xuất bản với Cục Xuất bản – Bộ văn hóa-Thông tin trước khi thực hiện việc xuất bản
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article