Nhằm quản lý hoạt động xuất bản của các nhà xuất bản
Mục đích

Nhằm quản lý hoạt động xuất bản của các nhà xuất bản

Thể loại Giấy chứng nhận
Ngành nào cần 182 Thuộc và nhuộm da lông thú, sản xuất các sản phẩm từ da lông thú
581
Nơi nộp hồ sơ

Bộ Văn hoá - Thông tin (Cục Xuất bản)

Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: Không quy định;

Thời hạn: 1 năm

Các hồ sơ cần khi đăng ký Giấy đăng ký kế hoạch xuất bản bao gồm tên và các thông tin khác có liên quan đến xuất bản phẩm dự định in, xem chi tiết tại Biểu 1 kèm theo Nghị định số 111/2005/ND-CP ngày 26/08/2005
Trình tự thủ tục
  1. Nhà xuất bản nộp Bản đăng ký kế hoạch xuất bản theo quy định tại Cục Xuất bản, Bộ Văn hóa – Thông tin.
  2. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đăng ký kế hoạch xuất bản của nhà xuất bản, Cục Xuất bản xác nhận việc đăng ký kế hoạch xuất bản bằng văn bản và cấp số đăng ký kế hoạch xuất bản, số này sẽ được in trên xuất bản phẩm khi được xuất bản.;
  3. Trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản nêu rõ lý do
Thời hạn trả lời hồ sơ 07 ngày làm việc
Cơ quan thanh, kiểm tra

Bộ Văn hoá - Thông tin

Hình thức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
  • Hàng năm nhà xuất bản phải đăng ký kế hoạch xuất bản với Cục Xuất bản trước khi xuất bản.
  • Kế hoạch xuất bản của nhà xuất bản phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản và phải được cơ quan chủ quản nhà xuất bản xét duyệt trước khi đăng ký với Cục Xuất bản
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article