Giấy phép hợp tác làm phim hoặc cung cấp dịch vụ làm phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động hợp tác làm phim hoặc cung cấp dịch vụ làm phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Văn bản chấp thuận việc nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị TVRO

Nhằm quản lý và kiểm soát việc nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị thu tín hiệu truyền hình từ vệ tinh

Giấy phép đưa sản phẩm băng, đĩa hình hoặc âm thanh có nội dung ca nhạc, sân khấu đi gia công ở nước ngoài

Nhằm kiểm soát việc gia công sản phẩm băng đĩa hình hoặc âm thanh có nội dung ca nhạc sân khấu ở nước ngoài

Giấy phép nhập khẩu băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

Nhằm kiểm soát số lượng và chất lượng của việc nhập khẩu băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

Giấy phép xuất bản phụ trang, đặc san thông tin hoặc phát sóng số phụ, chương trình đặc biệt, chương trình phụ

Nhằm quản lý và kiểm soát việc xuất bản phụ trang, đặc san thông tin hoặc phát sóng số phụ, chương trình đặc biệt, chương trình phụ

Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh không thực hiện qua nhà xuất bản

Nhằm quản lý và giám sát việc xuất bản các tài liệu không được xuất bản bởi các nhà xuất bản của nhà nước

Giấy phép hoạt động báo chí

Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động báo chí tại Việt Nam

Giấy phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa nhựa

Nhằm quản lý hoạt động của các cơ sở phát hành phim nhựa, băng đĩa phim

Giấy phép cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính (OSP bưu chính)

Để kiểm soát việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tại Việt Nam.

Giấy phép thành lập nhà xuất bản

Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động của các nhà xuất bản

123