Ngăn chặn các hậu quả xấu về môi trường do sản xuất và dịch vụ gây ra
Mục đích

Ngăn chặn các hậu quả xấu về môi trường do sản xuất và dịch vụ gây ra

Thể loại Giấy cấp phép
Ngành nào cần 00

00 - Tất cả các ngành nghề kinh doanh

Dự án đầu tư trong nước, dự án liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác nước ngoài, dự án đầu tư 100% nước ngoài và các hình thức đầu tư khác tại Việt Nam

Nơi nộp hồ sơ

 

Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: 300.000 đồng

Thời hạn: Quy định chưa rõ

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Hồ sơ nộp để thẩm định gồm:

  1. Đơn xin thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
  2. 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nếu là dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài thì phải có thêm 01 bản bằng tiếng Anh.
  3. 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc giải trình kinh tế-kỹ thuật của dự án.
Trình tự thủ tục
  1. Cơ sở nộp hồ sơ xin giấy phép tới cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường .
  2. Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường không quá 60 ngày kể từ khi Cơ quan Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, chậm nhất 5 ngày, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo cho Chủ dự án biết để điều chỉnh, bổ sung hồ sơ.
  3. Chậm nhất 10 ngày sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được chấp thuận, Cơ quan thẩm định có trách nhiệm cấp Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án.
Thời hạn trả lời hồ sơ 70 ngày
Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường

Hình thức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng (Xem Khoản 8 Nghị định 121/2004/NĐ-CP ngày 18/5/20044 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường).

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung Các dự án phải lập và trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm các dự án có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng, dễ gây ra sự cố môi trường, khó khống chế và khó xác định tiêu chuẩn môi trường. Danh mục các dự án này được liệt kê tại Phụ lục I - Thông tư 490/1998/TT-BKHCNMT ngày 29/08/1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn lập và thẩm định đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article