Nhằm điều chỉnh các hoạt động liên quan hợp đồng chuyển giao công nghệ
Mục đích

Nhằm điều chỉnh các hoạt động liên quan hợp đồng chuyển giao công nghệ

Thể loại Giấy chứng nhận
Ngành nào cần 00

00: Tất cả các ngành nghề kinh doanh
Nơi nộp hồ sơ
 1. Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận đăng ký :
  • Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam có giá trị thanh toán trên 1.000.000.000 đồng Việt Nam;
  • Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài.    
 2. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Bên nhận công nghệ đăng ký hoạt động kinh doanh, xác nhận đăng ký :
  • Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam có tổng giá trị thanh toán từ 1.000.000.000 đồng Việt Nam trở xuống;
  • Hợp đồng chuyển giao công nghệ trong nước có giá trị từ 500.000.000 đồng Việt Nam trở lên
Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: 200.000 đồng/hợp đồng;

Thời hạn: Không rõ quy định

Các hồ sơ cần khi đăng ký
 1. Đơn đề nghị đăng ký Hợp đồng
 2. Hợp đồng đã được các Bên ký kết và đóng dấu (nếu đối tượng tham gia là pháp nhân) và các Phụ lục (nếu có) có ký tắt của các Bên (hoặc đóng dấu giáp lai nếu đối tượng tham gia là pháp nhân) vào tất cả các trang của Hợp đồng và Phụ lục.
 3. Bản tóm tắt về nội dung công nghệ được chuyển giao (hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án).
 4. Các văn bản xác nhận :
  • Tư cách pháp lý của các Bên tham gia Hợp đồng (Giấy phép hoạt động);
  • Tư cách pháp lý của người đại diện của các Bên tham gia Hợp đồng;
  • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam trong trường hợp có chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;
  • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư (quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng do Chính phủ ban hành) quyết định chấp thuận đối với Hợp đồng chuyển giao công nghệ (trong trường hợp Dự  án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh);
  • Biên bản của Hội đồng Quản trị Bên nhận nhất trí chấp thuận Hợp đồng chuyển giao công nghệ trong trường hợp Bên nhận có vốn nhà nước và Điều lệ của Bên nhận quy định Hội đồng Quản trị phải nhất trí thông qua đối với kế hoạch thu, chi ngân sách hàng năm của Bên nhận;
  • Chứng thư đánh giá, giám định công nghệ thuộc Danh mục các lĩnh vực công nghệ bắt buộc phải có chứng thư đánh giá, giám định do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành.
Trình tự thủ tục
 1. Hồ sơ đề nghị đăng ký Hợp đồng gửi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, không chậm quá 90 ngày, kể từ ngày hai Bên ký Hợp đồng;
 2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ;
 3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì các Bên tham gia Hợp đồng phải sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ sửa đổi, bổ sung hợp lệ nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung tiếp thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận  đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ;
 4. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc đăng ký Hợp đồng, nếu các Bên tham gia Hợp đồng không đáp ứng các yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn đề nghị đăng ký không có giá trị. 
Thời hạn trả lời hồ sơ 15 ngày làm việc
Cơ quan thanh, kiểm tra

Bộ Khoa học công nghệ và các Bộ ngành, cơ quan có liên quan

Hình thức xử phạt vi phạm

Mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Xem chi tiết tại Điều 11 Nghị định số 16/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung

Các Hợp đồng chuyển giao công nghệ sau đây phải đăng ký :

 1. Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam;
 2. Hợp đồng chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;
 3. Hợp đồng chuyển giao công nghệ trong nước có giá trị từ 500.000.000 đồng Việt Nam trở lên.
 4. Đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ có giá trị nhỏ hơn 500.000.000 đồng, bên giao và bên nhận có thể tự nguyện đăng ký để hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước về chuyển giao công nghệ.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article