Điều kiện kinh doanh về phòng cháy chữa cháy

Để bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho người dân, cán bộ công nhân viên và tài sản

Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

Nhằm quản lý hoạt động của các tổ chức và cá nhân trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường

Ngăn chặn các hậu quả xấu về môi trường do sản xuất và dịch vụ gây ra

Quyết định phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngăn chặn các hậu quả xấu về môi trường do sản xuất và dịch vụ gây ra

Kiểm tra và đăng ký các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Để quản lý các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Văn bản xác nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Nhằm điều chỉnh các hoạt động liên quan hợp đồng chuyển giao công nghệ

Giấy phép cung cấp thông tin trên internet, thiết lập trang điện tử trên internet tại Việt Nam

Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động cấp thông tin trên internet, thiết lập trang điện tử trên internet tại Việt Nam

Giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu,..., đăng phát bản tin trên màn hình điện tử đ/v các CQ,TC NN, pháp nhân có y/t NN tại VN

Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí; đăng phát bản tin trên màn hình điện tử đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt nam

Giấy phép mua tin kinh tế của hãng tin nước ngoài

Nhằm quản lý và kiểm soát việc mua tin kinh tế các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp kinh tế - tài chính - ngân hàng Việt Nam

123