Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy (đối với một số dự án, công trình)

Để thực hiện thống nhất công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho doanh nghiệp và người dân; nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy đối với các chủ đầu tư dự án, công trình xây dựng

Giấy chứng nhận nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Nhằm thống nhất quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy; bảo đảm cho tính mạng và tài sản của người dân và doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy

Nhằm thống nhất quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy; đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của doanh nghiệp và nhân dân

Giấy chứng nhận kiểm dịchh kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

Nhằm kiểm soát kỹ thuật an toàn đối với máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn