Điều khoản và Điều kiện
 
Trang web này do Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và duy trì. Việc sử dụng thông tin và các dịch vụ trên trang web này phải tuân theo những điều khoản và điều kiện sau: (người sử dụng đương nhiên đã chấp nhận những điều khoản và điều kiện này bằng việc sử dụng trang web). Nếu không đồng ý với những điều khoản này người sử dụng không nên sử dụng trang web.
 
Sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web này
 
Thông tin trên trang web này được cung cấp miễn phí và là một phần dịch vụ giúp cho các doanh nghiệp của Việt Nam và nước ngoài. Thông tin cung cấp chỉ là thông tin chung, không nên áp dụng cho các trường hợp cụ thể tại doanh nghiệp của người sử dụng và không bao giờ được sử dụng thay cho luật hoặc những lời khuyên có tính chuyên môn. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, một vài thông tin vẫn có thể đã hết hiệu lực.
 
Do vậy: Cục  Phát triển Doanh nghiệp và những người quản lý trang web hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những hậu quả do lỗi hoặc thiếu sót.Người sử dụng phải theo các đường dẫn trên trang web để có những thông tin cụ thể hơn từ trang web của các cơ quan ban ngành chính phủ liên quan hoặc đến liên hệ trực tiếp với các cơ quan ban ngành hay bằng những cách khác.
Người sử dụng phải hoàn toàn chấp nhân rủi ro với việc sử dụng thông tin tìm được trên trang web hoặc được liên kết đến những trang web khác trong các quyết định của doanh nghiệp. Người sử dụng nên thường xuyên đối chiếu các quyết đinh với các phương pháp kinh doanh thông thường và những thông lệ tốt nhất trong lĩnh vực mà bạn kinh doanh và tìm kiếm những lời khuyên từ một bên độc lập.Người quản trị trang web và cán bộ, nhân viên không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc mất mát xảy ra do việc sử dụng trang web của ngưòi sử dụng.
 
Các liên kết tới các trang web khác
 
Rât nhiều liên kết trên trang web kết nối đến các trang web khác. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra những liên kết này, nhưng các liên kết không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào được liên kết cũng như không chịu trách nhiệm về những hậu quả do việc sử dụng thông tin hoặc các dịch cung cấp trên các trang web được liên kết. Chúng tôi không đảm bảo những liên kết này luôn luôn có tác dụng.
 
Trang web này không chứng thực, không đối xử đặc biệt hoặc không giới thiệu bất cứ một sản phẩm thương mại hoặc lĩnh vực kinh doanh cụ thể nào.
 
Những trang web không thuộc chính phủ được liên kết từ trang web này vì lý do duy nhất là các trang web này có thể cung cấp thêm những thông tin có ích khác và/hoặc giới hạn ở những trang web mà chúng tôi có thể tìm được với nguồn lực hiện tại.
 
Đường dẫn tới trang web của bên thứ ba không mang hàm ý chứng thực; hãy sử dụng óc suy xét về kinh doanh để quyết định liệu thông tin hoặc dịch vụ trên trang web đó có phù hợp với nhu cầu của chính người sử dụng không.
 
Nếu một trang web không có liên kết không có nghĩa hay mang hàm ý trang web đó không đáp ứng được yêu cầu. Những trang web liên kết thường xuyên được xem xét đánh giá lại trên cơ sở tỷ lệ sử dụng và phản hồi của khách hàng.
 
Chống virus
 
Mặc dù luôn làm hết sức để kiểm tra và thử nghiệm trang web trong quá trình xây dựng, chúng tôi khuyên bạn nên chạy chương trình chống virus đối với bất cứ cái gì người sử dụng muốn tải xuống từ internet.
 
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn hoặc việc mất dữ liệu có nguyên nhân từ việc sử dụng trang web này.
 
Luật áp dụng
 
Trang web này và việc sử dụng trang web này tuân theo quy định của luật pháp Việt Nam và chỉ duy nhất toà án Việt Nam có quyền xét xử đối với bất kỳ tranh chấp nào có liên quan đến trang web này.