Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 công bố thông tin hoạt động

6/22/2017 4:52:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán độc lập

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Nam lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

6/19/2017 5:09:00 PM

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020, Báo cáo tài chính 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo thực trạng quản trị 2016.

Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng công bố thông tin hoạt động

6/19/2017 4:39:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai công bố thông tin hoạt động

6/18/2017 12:55:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Thuận lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

6/14/2017 1:43:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2016, Báo cáo lương thưởng 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.