Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

1/5/2018 10:44:00 AM

Lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt ồộng, doanh nghiệp công bố 16 báo cáo hoạt động các năm 2016, 2017

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

12/26/2017 8:23:00 AM

Doanh nghiệp công bố 9 báo cáo hoạt động các năm 2016, 2017

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiếp tục công bố thông tin hoạt động

12/22/2017 4:07:00 PM

Doanh nghiệp công bố Chiến lược phát triển 2016-2020, Công ích 2015, Lương 2015, Sắp xếp đổi mới 2015, Kết quả SXKD 2012-2015, Kế hoạch SXKD 2016-2020, Kế hoạch SXKD 2016, Báo cáo tài chính 2015, Báo cáo tài chính 2015 sau kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội công bố thông tin hoạt động

12/22/2017 3:08:00 PM

Doanh nghiệp công bố Chiến lược phát triển 5 năm 2016-2020, Công ích 2015, Lương 2015, Sắp xếp đổi mới 2015, Kết quả SXKD 2012-2015, Kế hoạch SXKD 2016-2020, Kế hoạch SXKD 2016, Báo cáo tài chính 2015, Báo cáo tài chính 2015 sau kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

12/15/2017 4:17:00 PM

Doanh nghiệp công bố 10 báo cáo hoạt động các năm 2016, 2017