Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam công bố thông tin hoạt động

6/15/2018 5:15:00 PM

Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 nămgần nhất 2015-2018.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố thông tin

6/4/2018 1:34:00 PM

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Báo cáo lương thưởng 2017.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần đầu tiên công bố thông tin

5/30/2018 3:01:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính riêng năm 2017

Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên (Bộ NN và PTNT) lần đầu tiên công bố thông tin

5/28/2018 3:10:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính tổng hợp 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017.

Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1 (Bộ Y tế) lần đầu tiên công bố thông tin

5/16/2018 6:01:00 PM

Lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, doanh nghiệp công bố 12 báo cáo hoạt động của các năm 2016, 2017 và 2018.