Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2016, Tình hình thực hiện NVCI 2015, Tình hình thực hiện NVCI 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020 và Chiến lược đến 2025, Kết quả SXKD 2013-2016, Kết quả sắp xếp doanh nghiệp 2016, Báo cáo lương 2016.

Tổng công ty Công nghiệp hoá chất mỏ công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ sau kiểm toán 2016, Báo cáo lương năm 2016.

Tổng công ty Dịch vụ viễn thông công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo lương 2016, Sắp xếp đổi mới 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.

Tổng công ty Viễn thông Mobifone công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất 2016, Báo cáo tài chính riêng 2016, Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán2016, Lương 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Kế hoạch SXKD 2017.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016.

Tổng công ty Thực phẩm Đồng Nai công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2014-2016, Thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

Tổng công ty Điện lực Miền Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2017, Báo cáo lương thưởng 2016, Sắp xếp đổi mới 2016.

Tổng công ty Điện lực Miền Trung công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương thưởng 2016, Sắp xếp đổi mới 2016.

Tổng công ty Phát điện 3 công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Sắp xếp đổi mới năm 2016, Báo cáo tài chính 2016 hợp nhất.

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

Tổng công ty Phát điện 2 công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Sắp xếp đổi mới 2016, Báo cáo lương thưởng 2017, Báo cáo tài chính quý IV và năm 2016 của công ty mẹ, Báo cáo tài chính quý IV và năm 2016 hợp nhất.

Tổng công ty Phát điện 1 công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016.

Tổng công ty Sông Đà công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016

123...Trang cuối