Tại Thông báo số 306/TB-VPCP ngày 20/8/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao: Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để xây dựng Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn sau năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019.

 

         Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg với một số điểm mới như sau:

a) Về tên gọi của Quyết định:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa tên dự thảo Quyết định thành: Quyết định về tiêu chí phân loại doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư vốn thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại giai đoạn 2021-2025.

b) Điều chỉnh đối tượng áp dụng:

Dự thảo Quyết định quy định đối tượng để thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại chỉ là các doanh nghiệp nhà nước (doanh nghiệp cấp 1), bao gồm: (i) Công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ-công ty con; (ii) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đồng thời, đối với công ty con (cấp 2) trong mô hình công ty mẹ-công ty con dự thảo quy định theo hướng Hội đồng thành viên, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ-công ty con có trách nhiệm căn cứ Tiêu chí phân loại và yêu cầu thực tiễn hoạt động để thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp thành viên và quy định trong Đề án cơ cấu lại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Bổ sung quy định về tiêu chí để sắp xếp một số ngành, lĩnh vực:

- Dự thảo Quyết định đưa ra tiêu chí để các địa phương có căn cứ đưa ra hình thức sắp xếp cho phù hợp với thực tiễn xét trên 02 góc độ: có vai trò thực hiện công ích trên địa bàn và có mức sinh lợi nhất định để thu hút nhà đầu tư. Theo đó, đối với với các trường hợp khó đa dạng hóa sở hữu do không có tính thương mại và thị trường (như doanh thu từ hoạt động công ích chiếm tỷ trọng trên 50% và lợi nhuận thấp hơn lãi suất ngân hàng tại thời điểm chuyển đổi) thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét về chủ trương chuyển đổi (có thể thực hiện/không thực hiện đa dạng hóa sở hữu) hoặc tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ (trong trường hợp chuyển đổi) để phù hợp với thực tiễn.

- Đối với nhóm công ty mẹ-công ty con: Hội đồng thành viên, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ có trách nhiệm đề xuất hình thức sắp xếp các doanh nghiệp thành viên để tạo tính chủ động, chịu trách nhiệm của Công ty mẹ. Tuy nhiên, để có định hướng sắp xếp phù hợp, dự thảo Quyết định đưa ra một số tiêu chí để có căn cứ thực hiện

d) Điều chỉnh một số ngành, lĩnh vực:

- Bổ sung thêm ngành, lĩnh vực “Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện

- Bổ sung thêm hoạt động “Sản xuất phim khoa học, thời sự và xuất nhập khẩu sách, báo chí phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin đối ngoại và nhiệm vụ an ninh tư tưởng, văn hóa

- Hiệu chỉnh tên gọi 03 ngành, lĩnh vực cho phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành  (“Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và cung ứng dịch vụ nổ mìn có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, “Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, xây dựng và vận hành các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về điện lực” và Bưu chính công ích và hoạt động duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng).

- Bỏ ngành, lĩnh vực “Kinh doanh bán lẻ điện (phù hợp với lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực) ra khỏi Danh mục.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác