Thông tin công bố là Báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) công bố Báo cáo tài chính tổng hợp công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014, Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2014, Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2012-2015, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 và Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2018, Sắp xếp đổi mới 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại:

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN thuộc các bộ, ngành -> Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn -> Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article