Thông tin công bố là Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển 2018 của công ty mẹ

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển 2018 của công ty mẹ.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Tờ trình phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch SXKDhằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015, Báo cáo tài chính 6 tháng 2016, Báo cáo tài chính 2015, Tình hình sắp xếp đổi mới 2015, Báo cáo lương thưởng 2015, Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2015, Báo cáo tài chính kiểm toán 2016, Tiền lương tiền thưởng 2016, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016, Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017…

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN thuộc các Bộ, ngành -> Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn -> Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article