Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam thuộc Bộ Xây dựng công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tổng hợp các khoản vay trên 10 tỷ đồng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014, Báo cáo tài chính riêng năm 2014, Báo cáo giám sát tài chính năm 2014, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015, Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2015, Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kế hoạch chiến lược 2009-2020 - tầm nhìn 2050, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011-2015, Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo ước tính kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng năm 2016, Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2016, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo kết tài chính riêng công ty mẹ năm 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích 2016, Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 công ty mẹ.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN Bộ, ngành -> Bộ Xây dựng -> Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article