Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố Báo cáo thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ), Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015,  Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, Phê duyệt Chiến lược Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-202 và Danh mục dự án đầu tư nhóm A,B hằng năm, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và 3 năm gần nhất, Báo cáo tài chính năm 6 tháng đầu năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN bộ, ngành -> Bộ Giao thông vận tải-> Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article