Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016-2020

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Phát điện 2 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016-2020.

Trước đó, Tổng công ty đã công bố Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013, Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2013, Đánh giá tình hình hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2013, Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2014, Tình hình hoạt động năm 2014, Đánh giá tình hình hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2013, Chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2015, Thực trạng hoạt động và cơ cấu tổ chức năm 2015, cáo tài chính hợp nhất (Bảng cân đối kế toán năm 2015), Kế hoạch sắp xếp đổi mới năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới 2015, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo tài chính Quý II công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2016, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới 2016, Báo cáo lương thưởng 2017, Báo cáo tài chính quý IV và năm 2016 của công ty mẹ, Báo cáo tài chính quý IV và năm 2016 hợp nhất, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất  năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016, Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất, Báo cáo tài chính 2016 tổng hợp, Báo cáo tài chính 2016 hợp nhất, Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Báo cáo tài chính Quý II và 6 tháng đầu 2018 công ty mẹ.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại:

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Điện lực Việt Nam -> Tổng công ty Phát điện 2 (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article