Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất 2017, Báo cáo tài chính hợp nhát kiểm toán 2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 2017, Báo cáo tài chính hợp nhát kiểm toán 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển  năm 2016, Kế hoạch sắp xếp đổi mới năm 2016 và Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Báo cáo lương thưởng 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017…

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Thành phố Hồ Chí Minh -> Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Phong Lâm).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article