Doanh nghiệp công bố Báo cáo hợp đồng vay trên 10 tỷ năm 2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Bến Thành Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) công bố Báo cáo hợp đồng vay trên 10 tỷ năm 2017.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015, Báo cáo tài chính quý II năm 2016, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại:

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Thành phố Hồ Chí Minh -> Tổng công ty Bến Thành Sài Gòn (Phong Lâm)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article