Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Giấy Việt Nam (Bộ Công thương) công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017.

Trước đó, Tổng công ty đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2015, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chứ năm 2015, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013 - 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 (công ty mẹ). Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 (công ty mẹ), Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016, Báo cáo chế độ lương thưởng của doanh nghiệp năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 hợp nhất, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 công ty mẹ, Báo cáo tài chính năm 2016 điều chính, Báo cáo tài chính năm 2016 hợp nhất điều chỉnh, Công bố thông tin bất thường.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN Bộ, ngành -> Bộ Công thương -> Tổng công ty Giấy Việt Nam (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article