Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, Báo cáo tài chính công ty mẹ 2017, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2018, Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2017, Báo cáo lương thưởng 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, Báo cáo tài chính công ty mẹ 2017, Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2017, Báo cáo lương thưởng 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và 3 năm gần nhất, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo điều chỉnh thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 (Công ty mẹ), Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất 2016, Báo cáo tài chính riêng năm 2016, Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2016, Báo cáo lương năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2017, Báo cáo quyết toán 6 tháng năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN thuộc Bộ, ngành -> Bộ Thông tin và Truyền thông -> Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article