Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 2015 và 3 năm gần nhất 2015-2018, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 2015 và 3 năm gần nhất 2015-2018, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2017.

Trước đó, Tổng công ty đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển  năm 2016-2020, Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và 5 năm 2011-2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016.…

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Điện lực Việt Nam -> Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article