Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng 2017, Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2017, Kế hoạch quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017-2020, Kế hoạch quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) công bố Báo cáo lương thưởng 2017, Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2017, Kế hoạch quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Báo cáo kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo lý do chưa công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020, Kết quả sản xuất kinh doanh  hàng năm và 3 năm gần nhất 2012-2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương 2016, Sắp xếp đổi mới 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, Báo cáo tài chính 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, Thực trạng quản trị 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế-> Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam -> Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article