Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước thuộc Bộ Tài chính công bố Báo cáo lương thưởng năm 2017.

Trước đó, Tổng Công ty đã thực hiện công bố Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2012-2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2015, Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014-2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016...

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN thuộc các Bộ, ngành -> Bộ Tài chính -> Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article