Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

Trước đó, Tổng công ty đã công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015 (công ty mẹ), Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016, Báo cáo thực trạng và cơ cấu tổ chức năm 2015; Báo cáo đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động năm 2015; Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020; Kế hoạch xây dựng tỷ suất lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch sắp xếp đổi mới năm 2015; Tình hình chế độ lương thưởng năm 2016, Báo cáo tài chính riêng năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch,mục tiêu, nhiệm vụ được giao, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2015; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhát 2013-2016; Báo cáo lương thưởng 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại:

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp Bộ, ngành -> Bộ Giao thông vận tải -> Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article