Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Sông Đà thuộc Bộ Xây dựng công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2015, Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016, Báo cáo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015, Kế t quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015, Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ) và Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng công ty mẹ năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Báo cáo tài chính 2016....

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại:

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Bộ, ngành quản lý -> Bộ Xây dựng -> Tổng công ty Sông Đà (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article