Thông tin công bố là Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Thành phố Hà Nội -> Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article