Thông tin công bố là Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng (Bộ Xây dựng) công bố Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015.

Trước đó, Tổng công ty đã công bố Báo cáo tình hình các khoản vay trên 10 tỷ, Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014, Báo cáo tài chính riêng năm 2014, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015, Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2015, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2015, Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý II năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2009-2020 tầm nhìn 2050, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển  năm 2016, Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015…

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN Bộ, ngành-> Bộ Xây dựng -> Tổng công ty Công nghiệp Xi măng (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article