Thông tin công bố là Báo cáo lý do chưa công bố Kế hoạch SXKD 5 năm 2016-2020, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kết quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2015, Kết quả SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất 2012-2015.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) công bố Báo cáo lý do chưa công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Kết quả sản xuất kinh doanh  hàng năm và 3 năm gần nhất 2012-2015.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế-> Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam -> Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article