Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Kết quả hoạt động SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Kết quả SXĐM doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Thực phẩm Đồng Nai (Đồng Nai) công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2016.

Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP nói trên.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Đồng Nai -> Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article