Thông tin công bố là Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm 2015-2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Bộ Công thương) công bố Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo lương thưởng năm 2015, Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện 2013-2015, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015, Tình hình thực hiện đổi mới doanh nghiệp đến năm 2015, Kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2015, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới 2015, Báo cáo lương thưởng 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2016, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm 2014-2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016,  Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, Báo cáo lương thưởng 2016, Sắp xếp đổi mới 2017, Chiến lược phát triển đến 2025 - tầm nhìn 2030, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017…
Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại:

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN thuộc Bộ, ngành -> Bộ Công thương -> Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article