Thông tin công bố là Báo cáo tài chính tổng hợp 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên (Bộ NN và PTNT) công bố Báo cáo tài chính tổng hợp 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017.

Như vậy, sau 2 năm rưỡi kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP nói trên.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN bộ, ngành -> Bộ Nông nghiệp và Nông thôn-> Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article