Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Bộ Tài chính) công bố Báo cáo lương thưởng 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính năm 2015, Kế hoạch sắp xếp đổi mới năm 2015, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2015, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo tài chính Quý II năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị năm 2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm 2014-2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Bộ, ngành quản lý -> Bộ Tài chính -> Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article