Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2017, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc (Bộ Giao thông vận tải) công bố Báo cáo lương thưởng năm 2017, Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017.

Trước đó, Tổng công ty đã công bố Chiến lược phát triển 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016-2020, Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014, Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2013, Tình hình thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích năm 2014, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014, Tình hình bảo toàn và phát triển vốn năm 2014, Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016...

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp Bộ, ngành -> Bộ Giao thông vận tải -> Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article