Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2015, Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2015-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Phê duyệt Chiến lược phát triển 2011-2020, Báo cáo lương năm 2016, Báo cáo sắp xếp doanh nghiệp năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 (phần 1, phần 2), Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 (phần 1, phần 2).

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN bộ, ngành -> Bộ Thông tin và Truyền thông-> Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article