Thông tin công bố là Báo cáo hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Dầu Tiếng Phước Hoà công bố Báo cáo hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2015, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015, …

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Nghệ An -> Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article