Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2017-2022

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2017-2022.


Trước đó doanh nghiệp đã công bố Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014-2016, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016,  Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016,Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương năm 2017.

 
Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN Bộ, ngành quản lý-> Bộ Giáo dục và Đào tạo-> Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article