Thông tin công bố là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014-2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (Bộ Tài chính) công bố Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014-2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2012-2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014-2016, Báo cáo lương năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN Bộ, ngành -> Bộ Tài chính -> Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article