Thông tin công bố là Kết quả SXKd năm 2016 và 3 năm gần nhất 2013-2016, Kết quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo chế độ lương thưởng 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác hải sản Biển Đông thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và 3 năm gần nhất 2013-2016, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo chế độ lương thưởng 2016Báo cáo tài chính năm 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Tình hình hoạt động năm 2015, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Biên bản giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng năm 2016, Quyết định giao thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp Bộ, ngành -> Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn -> Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác hải sản Biển Đông (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article