Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải công bố Báo cáo tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải công bố Báo cáo tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014, Đánh giá kết quả hoạt động năm 2014, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016, Kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích và bảo đảm hoạt động bay năm 2015, Báo cáo kế hoạch sắp xếp đổi mới năm 2015, Quyết định phê duyệt Quỹ lương thực hiện của người lao động năm 2015, Quyết định phê duyệt Quỹ lương thực hiện của người lao động năm 2016, Quyết định phê duyệt Quỹ lương thực hiện của người lao động và viên chức quản lý năm 2015, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011-2015, Báo cáo thực hiện dịch vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 (Công ty mẹ), Báo cáo tài chính 6 tháng (tổng hợp), Báo cáo thực hiện chế độ lương thưởng 2016, Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2016…

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại:

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp Bộ, ngành -> Bộ Giao thông vận tải -> Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (Phong Lâm)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article