Thông tin công bố là Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016-2020, Quyết định giao nhiệm vụ công ích năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương năm 2015.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Bắc Hưng Hải (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) công bố Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Quyết định giao nhiệm vụ công ích năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương năm 2015.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo giám sát thực hiện các chỉ tiêu năm 2014, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011-2015, Báo cáo tài chính năm 2015, báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015, Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014…

Chi tiết mời độc giả xem thêm tại:

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN Bộ, ngành -> Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn -> Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải (Phong Lâm)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article