Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2015-2019, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Chiến lược phát triển, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương thưởng người lao động năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Itaxa (Thông tấn xã Việt Nam) công bố Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2015-2019, Kế hoạch SXKD và ĐTPT  năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Chiến lược phát triển, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương thưởng người lao động năm 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015, Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015, …

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Bộ, ngành quản lý -> Thông tấn xã Việt Nam -> Công ty TNHH MTV Itaxa (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article