Thông tin công bố là Chiến lược phát triển năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2018-2022

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) công bố Chiến lược phát triển năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2018-2022

Trước đó, Công ty đã thực hiện công bố  Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016, Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2016, Báo cáo chế độ lương thưởng khối sản xuất kinh doanh năm 2016, Chiến lược phát triển năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh  năm 2018.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -> Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (Hồng Liên)

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article