Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và 3 năm gần nhất 2015-2017, Cập nhật Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và 3 năm gần nhất 2015-2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và 3 năm gần nhất 2015-2017, Cập nhật Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và 3 năm gần nhất 2015-2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015, Tình hình quản trị 6 tháng năm 2015, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Báo cáo tào chính năm 2015 (công ty mẹ), Kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 (công ty mẹ), Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article