Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Sắp xếp đổi mới 2018, Tiền lương tiền thưởng 2015, Tiền lương tiền thưởng 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) công bố Báo cáo tài chính 6 tháng 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Tiền lương tiền thưởng 2015, Tiền lương tiền thưởng 2017.

Trước đó,  doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính 2015, Báo cáo sắp xếp đổi mới 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015, Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo tài chính 6 tháng 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh  và đầu tư phát triển  2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -> Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai  (Hồng Liên).
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article