Thông tin công bố là Báo cáo sắp xếp đổi mới 2017, Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh (Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam) công bố Báo cáo sắp xếp đổi mới 2017, Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính năm 2015, Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016, Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất 2012-2015, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -> Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article