Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng 2018, Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng 2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định công bố Báo cáo tài chính 6 tháng 2018, Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng 2018

1Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2012-2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Dự án đặt hàng mua sản phẩm dịch vụ công ích năm 2015, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015, Báo cáo lương thưởng 2015, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo tài chính 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.…

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Bình Định -> Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article