Thông tin công bố là Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và 3 năm gần nhất, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Dinh (Bình Thuận) công bố Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và 3 năm gần nhất, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Đề án sắp xếp đổi mới 2015, Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Kế hoạch tài chính 2017, Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương-> Bình Thuận> Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Dinh (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article