Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2017, Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Tiền lương tiền thưởng 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Thông tin người đại diện pháp luật 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH Lâm nghiệp Lộc Bắc (Lâm Đồng) công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2017, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Tiền lương tiền thưởng 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Thông tin người đại diện pháp luật 2018.

Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn sau 2 năm rưỡi kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015).

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Lâm Đồng -> Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article